İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32188 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete… 

 

 

İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32188

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bir işyerinin girdiği işkolu; Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan işyeri tescil bilgileri, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi kaydı, meslek kuruluşlarında bulunan bilgiler göz önünde bulundurularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İşkolu tespiti

MADDE 4/A- (1) İşveren, işveren sendikası veya işçi sendikasının başvurusu üzerine, bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti yapılır.

(2) Çalışma Genel Müdürlüğü işkolu tespiti için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri işverenden veya ilgili kurumlardan isteyebilir, ilgilileri toplantıya çağırabilir ve yerinde inceleme yapabilir. Mezkur Genel Müdürlük, inceleme sonucunda hazırlanan tespit raporunda yer alan değerlendirmeler doğrultusunda işyerinin hangi işkoluna girdiğini tespit eder.

(3) Tespit ile ilgili karar, Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu tespite karşı işveren, işveren sendikası veya işçi sendikası; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir, dava açılması durumunda itiraz dilekçesini 6 iş günü içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

(4) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(5) 10/11/1983 tarihli ve 83/7376 sayılı mülga İşkolları Tüzüğüne göre belirlenmiş olan işyerlerinin işkolu yeni bir işkolu tespiti yapılıncaya kadar, en son yetki belgesi alan sendikanın kurulu bulunduğu işkolundan sayılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşkolları istatistikleri

MADDE 5- (1) İstatistiklerde; her bir işkolundaki toplam işçi sayısı, işkollarında kurulu bulunan sendikaların üye sayıları ile üye sayılarının işkolunda çalışan işçi sayılarına oranı yer alır.

(2) Bu istatistikler her yıl ocak ve temmuz aylarında Resmî Gazete’de yayımlanır. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerlidir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin EK-l’inde yer alan 12 numaralı Metal işkolu tablosuna 29.31 satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

    Şarj edilebilir elektrikli araç bataryası ile parçalarının imalatı

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe EK-l’inin 20 numaralı Genel İşler işkolu tablosunun birinci satırında yer alan “Belediye hizmetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ (belediyelerin şirketleri, bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin diğer işkollarında faaliyet gösteren işyerleri hariç)” ibaresi eklenmiş ve aynı tabloya 37.00 satırından önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

    Konutlarda yapılan kapıcılık faaliyetleri

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark