Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 553)

07 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32332 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1- 2/9/2021 tarihli ve 31586 sayılı Re…

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 553)

07 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32332

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1- 2/9/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “teminat mektupları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “banka mektubu” ibaresi “banka teminat mektubu veya sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senedi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “, bunlar üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmaması ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Teminat olarak gösterilecek değerler üzerinde herhangi bir takyidatın bulunmaması şarttır.”

“(2) Banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri, bu Tebliğ ekindeki (EK 1 ve EK 2) örneklere uygun olarak ilgisine göre bankalar veya sigorta şirketleri tarafından süresiz ve şartsız olarak düzenlenir ve ilgili banka veya sigorta şirketinden alınacak teyit üzerine kabul edilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergi borcunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hakkında devam eden bir vergi incelemesinin” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “vergilerin ödenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hakkında devam eden bir vergi incelemesi bulunmaması” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının, alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, alınmış olan teminat 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükmü de dikkate alınarak paraya çevrilir ve paranın vergi dairesi hesaplarına intikal ettiği tarih (Türk Lirası cinsinden para olarak alınan teminatlarda ise paranın teminat olarak alındığı tarih) esas alınarak 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre vergi borçlarına mahsup edilir. Ayrıca, mükelleflere tebliğ edilecek bir yazı ile bu suretle eksilen teminatın, 30 gün içinde tamamlanması istenir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında teminat vermekle yükümlü olanlardan; süresinde hiç teminat vermeyen, eksik teminat veren ya da daha önce verdikleri teminatları tamamlamaları gereken süre içinde tamamlamayanlar adına, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince, özel usulsüzlük cezası kesilir. Bahse konu cezanın uygulamasında, yeni işe başlayanlar ile öteden beri faaliyette bulunup ilk defa teminata tabi lisansa sahip olan mükellefler hakkında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın 10 katı tutarında ceza kesilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yazı ile” ibaresi “yazıyla veya elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK 1 ve EK 2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

 

Yorum KAPALI.