Muhasebat Genel Tebliği (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)

Mevzuatın Adı: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve…

 

 

Muhasebat Genel Tebliği (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)

Mevzuatın Adı: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

22 Mayıs 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32553

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarlardan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iade işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile merkezi yönetim kapsamında olmamakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) geliştirilen bilişim uygulamaları üzerinden ret ve iade işlemlerini gerçekleştiren kamu idareleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Vergi dairelerince yürütülen ret ve iade işlemleri ile vergi gelirlerinden yapılacak ret ve iade işlemleri bu Tebliğ kapsamında değildir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ek 4 üncü maddesi, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 557 nci maddesi ile 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

c) Harcama yönetim sistemi: Bakanlık tarafından geliştirilen ve muhasebe yönetim sistemi ile entegre çalışan, ödeme emri belgesi ile eki kanıtlayıcı belgelerin elektronik ortamda oluşturulduğu bilişim sistemini,

ç) Kamu idaresi: 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen her bir kamu idaresini,

d) Kanıtlayıcı belge: İlgili mevzuatına göre, ret ve iadesi yapılacak işlemlerin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapılmasına ilişkin olan ve ödeme emri belgesine eklenen belgeyi,

e) Muhasebe işlem fişi: Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesine esas bilgileri içeren ve muhasebe yetkilisince imzalanan muhasebe belgesini,

f) Muhasebe yönetim sistemi: Bakanlık tarafından geliştirilen ve harcama yönetim sistemi ile entegreçalışan, ödeme emri belgesi ile eki kanıtlayıcı belgelerin elektronik ortamda iletildiği, muhasebe işlem fişlerinin elektronik ortamda oluşturulduğu bilişim sistemini,

g) Ödeme emri belgesi: Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılacak ödemeler ve diğer ödemelere ilişkin bilgiler ile bu süreçte görevli ve sorumlu olanların onay veya imzalarının bulunduğu ve ekinde gerçekleştirme belgelerinin yer aldığı, muhasebe işlem fişine eklenmesi zorunlu belgeyi,

ğ) Ret ve iade belgesi: Ret ve iade işlemlerine ait gerekli bilgileri gösteren ve ödeme emri belgesine eklenen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Tahsilat kayıtlarının harcama birimleriyle paylaşılması

MADDE 5- (1) Bakanlıkça, muhasebe yönetim sisteminde kamu idaresi defterine harcama birimi adına yapılan tahsilatların, harcama yönetim sistemi üzerinden, ilgili kamu idaresinin/harcama biriminin erişim ve kontrolüne açılması sağlanır.

Ret ve iade işlem süreci

MADDE 6- (1) Tahsilatlardan yapılacak ret ve iadeler, harcama birimlerince ilgili mevzuatı gereği düzenlenmesi gereken belgelerin ödeme emri belgesine eklenerek elektronik ortamda muhasebe birimlerine iletilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Ret ve iade süreci başlatıldığında harcama yönetim sisteminde otomatik olarak ret ve iade belgesi oluşturulur.

(3) Birinci fıkra kapsamında yapılacak işlemler; 18/10/2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 78) (Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)’nde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

(4) Harcama birimince düzenlenen ret ve iadelere ilişkin ödeme emri belgesi ve eklerinin elektronik ortamda muhasebe birimine iletilmesi üzerine, muhasebe birimince gerekli kontroller yapılarak muhasebeleştirme işlemleri gerçekleştirilir.

(5) Bakanlık, kamu idaresi ve/veya tahsilatın kaydedildiği yardımcı hesap bazında sürecin harcama yönetim sistemi üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirebilir.

(6) Beşinci fıkraya göre zorunluluk getirilen işlemler Bakanlıkça, harcama birimlerine ve muhasebe birimlerine duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 7- (1) Harcama birimlerinin ve muhasebe birimlerinin ilgili mevzuattan kaynaklı sorumlulukları devam eder.

(2) Ret ve iade işlemlerine ilişkin harcama birimince muhasebe birimine yapılması gerekli bildirimler, harcama yönetim sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve muhasebe yönetim sistemine gönderilmesi suretiyle yapılmış sayılır.

Yetki

MADDE 8- (1) Bakanlık, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri kılavuzlar ile açıklamaya ve ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ilgili kamu idaresi açısından, Bakanlıkça uygulama zorunluluğu getirildiği ve gerekli bildirimin kamu idaresine yapıldığı tarihe kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yorum KAPALI.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark